/ #android #ci 

Android CircleCI Configuration

CircleCI Android Yapılandırması

.circleci/config.yml

version: 2
jobs:
 build:
  working_directory: ~/code
  docker:
   - image: circleci/android:api-28-alpha
  environment:
   JVM_OPTS: -Xmx3200m
  steps:
   - checkout
   - run:
     name: Initialize Keystore File
     command: echo $KEYSTORE_BASE64 | base64 --decode > app/aykutasilkeystore
   - run:
     name: Initialize Fabric Properties
     command: |
      echo "apiKey=$FABRIC_API_KEY" >> app/fabric.properties
      echo "apiSecret=$FABRIC_API_SECRET" >> app/fabric.properties
      cat app/fabric.properties
   - run:
     name: Initialize Keystore File
     command: |
       echo "signingKeyAlias=$KEYSTORE_KEY_ALIAS" >> keystore.properties
       echo "signingKeyAliasPassword=$KEYSTORE_KEY_ALIAS_PASSWORD" >> keystore.properties
       echo "signingStoreFile=$KEYSTORE_STORE_FILE" >> keystore.properties
       echo "signingStorePassword=$KEYSTORE_STORE_PASSWORD" >> keystore.properties
       cat keystore.properties
   - restore_cache:
     key: jars-{{ checksum "build.gradle" }}-{{ checksum "app/build.gradle" }}
   - run:
     name: Download Dependencies
     command: ./gradlew androidDependencies
   - save_cache:
     paths:
      - ~/.gradle
     key: jars-{{ checksum "build.gradle" }}-{{ checksum "app/build.gradle" }}
   - store_artifacts:
     path: app/build/reports
     destination: reports
   - store_test_results:
     path: app/build/test-results
   - run:
     command: echo "Current Branch:" ${CIRCLE_BRANCH}
   - run:
     name: Initial build
     command: ./gradlew assembleDebug assembleRelease --no-daemon --stacktrace
   - store_artifacts:
     path: app/build/outputs/apk/
     destination: apks/
   - deploy:
     name: Deploy to Fabric
     command: ./gradlew crashlyticsUploadDistributionRelease --stacktrace --debug --no-daemon
workflows:
 version: 2
 workflow:
  jobs:
  - build

app/build.gradle

apply plugin: 'com.android.application'
apply plugin: 'kotlin-android'
apply plugin: 'kotlin-android-extensions'
apply plugin: 'io.fabric'


android {
  compileSdkVersion 28

  def fabricPropertiesFile = rootProject.file("app/fabric.properties")
  def fabricProperties = new Properties()
  if (fabricPropertiesFile.exists()) {
    fabricProperties.load(new FileInputStream(fabricPropertiesFile))
  }

  defaultConfig {
    applicationId "com.aykutasil.circlecitest"
    minSdkVersion 21
    targetSdkVersion 28
    versionCode 1
    versionName "1.0"
    testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner"

    ext.betaDistributionEmails = "[email protected]"
    ext.betaDistributionNotifications = true
    resValue "string", "io.fabric.ApiKey", fabricProperties['apiKey']
  }

  def keystorePropertiesFile = rootProject.file("keystore.properties")
  def keystoreProperties = new Properties()
  if (keystorePropertiesFile.exists()) {
    keystoreProperties.load(new FileInputStream(keystorePropertiesFile))
  }

  signingConfigs {
    config {
      keyAlias keystoreProperties['signingKeyAlias']
      keyPassword keystoreProperties['signingKeyAliasPassword']
      storeFile file(keystoreProperties['signingStoreFile'])
      storePassword keystoreProperties['signingStorePassword']
    }
  }

  buildTypes {
    release {
      minifyEnabled false
      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
      signingConfig signingConfigs.config
    }
  }
}

dependencies {
  implementation fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'libs')
  implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:$kotlin_version"
  implementation 'com.android.support:appcompat-v7:28.0.0'
  implementation 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.1.3'
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
  androidTestImplementation 'com.android.support.test:runner:1.0.2'
  androidTestImplementation 'com.android.support.test.espresso:espresso-core:3.0.2'
  implementation('com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:[email protected]') {
    transitive = true
  }
}

Ne Yaptık ?

Yukarıda ki örnek gradle dosyasında log için kullanılan Crashlytics’ apiKey bilgilerini ve apk imzalama için gerekli bilgileri başka dosyalardan okuyayarak gizliliği sağladığımızı görüyorsunuz.

Bu bilgileri okuğumuz keystore.properties ve fabric.properties dosyalarını VCS içerisine eklemiyoruz. Yani .gitignore dosyamıza ekleyerek github, bitbucket gibi VCS platformlarına gönderimini engelliyoruz.

Peki bu dosyaları VCS platformuna göndermemiş isek CI/CD platformu projemizi derlemeye çalışırken gradle dosyası içerisinde ki bu bilgileri nasıl okuyacak?

İşte bunun için farklı yöntemler mevcut. Bunlardan ikisi yukarıda ki örnekte mevcut.

1. Base64 Yöntemi

Yukarıda ki .yml dosyasını incelediğinizde command: echo $KEYSTORE_BASE64 | base64 --decode > app/aykutasilkeystore şeklinde bir satır göreceksiniz. Burada yaptığımız şey mevcut keystore dosyamızın base64 değerini alarak CI/CD platformuna environment variable olarak kayıt etmek. Ve daha sonra yml dosyasında bu environment variable ($KEYSTORE_BASE64) değerini okuyarak base64 --decode komutu ile decode ederek > app/aykutasilkeystore yoluna bu dosyayı ekliyoruz. Ve artık gradle dosyamız ilgili dosyayı(keystore) bulacağı için sorun oluşmayacak ve düzgün bir şekilde projemiz derlenecektir.

2. Environment Variable

Aslında burada da bir öncekine benzer bir yapılandırma söz konusu. Tek fark okunan environment variable değerini ilgili dosyaya direk olarak yazmak.

Yukarıda ki yml dosyasında echo "apiKey=$FABRIC_API_KEY" >> app/fabric.properties satırında direk olarak $FABRIC_API_KEY değeri okunup app/fabric.properties yolunda fabric.properties isimli dosyanın oluşması sağlanmıştır.