Sql_scope_identity

2017-01-11 SQL SCOPE_IDENTITY()